wrap-regex

需要正则表达式字面周围的括号

一些该规则报告的问题可以通过 --fix 命令行选项 自动修复

在某些情况下使用正则表达式时,它最终可能看起来像除法运算符。例如:

function a() {
    return /foo/.test("bar");
}

规则详情

这用于消除斜杠运算符的歧义并促进代码的可读性。

此规则的错误代码示例:

/*eslint wrap-regex: "error"*/

function a() {
    return /foo/.test("bar");
}

QFf4TGx/x1sXWwrlw3iifrjohIPhwRg2v23fSpbclc9YJzFbGqzuu+uFgQXxa2W9

/*eslint wrap-regex: "error"*/

function a() {
    return (/foo/).test("bar");
}