no-new-func

禁止带有 Function 对象的 new 运算符

可以在运行时使用 Function 构造函数在 JavaScript 中从字符串创建函数,例如:

var x = new Function("a", "b", "return a + b");
var x = Function("a", "b", "return a + b");
var x = Function.call(null, "a", "b", "return a + b");
var x = Function.apply(null, ["a", "b", "return a + b"]);
var x = Function.bind(null, "a", "b", "return a + b")();

由于调试和阅读这些类型的函数很困难,许多人认为这是一种不好的做法。此外,Content-Security-Policy (CSP) 指令可能不允许使用 eval() 和类似方法从字符串创建代码。

规则详情

引发此错误是为了突出使用不良做法。通过将字符串传递给 Function 构造函数,您需要引擎按照调用 eval 函数时的方式解析该字符串。

此规则的错误代码示例:

/*eslint no-new-func: "error"*/

var x = new Function("a", "b", "return a + b");
var x = Function("a", "b", "return a + b");
var x = Function.call(null, "a", "b", "return a + b");
var x = Function.apply(null, ["a", "b", "return a + b"]);
var x = Function.bind(null, "a", "b", "return a + b")();
var f = Function.bind(null, "a", "b", "return a + b"); // assuming that the result of Function.bind(...) will be eventually called.

YG27G4Pwk4piVfqau/3hfsKK46AV8vTF0CnlyXroG1g1maQoWbXq3/nLToSd4DSN

/*eslint no-new-func: "error"*/

var x = function (a, b) {
    return a + b;
};

何时不使用

gQkc4eaLvWvPcEEXMACeQZK17RLzI0OK4+FPg5gSRji+7m0mViH3zEvfgQRkybXSjP2lvna/jrYmbCCFXEvtrLJLmNTieOqQRFbQdO22ZcrH8oq+xcWa6G7YDj0qHe/I