no-class-assign

不允许重新分配类成员

配置文件 中的 "extends": "eslint:recommended" 属性启用了该规则

ClassDeclaration创建了一个变量,我们可以修改这个变量。

/*eslint-env es6*/

class A { }
A = 0;

但在大多数情况下,修改是错误的。

规则详情

该规则旨在标记修改类声明的变量。

KIjVZ8jbyN1kWo441FXYIh3AmcQhCDgs/8OlFVGexGn4OCCKsdfcgNWXdLQQbb4u

/*eslint no-class-assign: "error"*/
/*eslint-env es6*/

class A { }
A = 0;
/*eslint no-class-assign: "error"*/
/*eslint-env es6*/

A = 0;
class A { }
/*eslint no-class-assign: "error"*/
/*eslint-env es6*/

class A {
  b() {
    A = 0;
  }
}
/*eslint no-class-assign: "error"*/
/*eslint-env es6*/

let A = class A {
  b() {
    A = 0;
    // `let A` is shadowed by the class name.
  }
}

AoqXtTV6Q8irP1mRQNh34rATVScSSkZAU175f14ev6145njeerHH1txMZ4OQcdup

/*eslint no-class-assign: "error"*/
/*eslint-env es6*/

let A = class A { }
A = 0; // A is a variable.
/*eslint no-class-assign: "error"*/
/*eslint-env es6*/

let A = class {
  b() {
    A = 0; // A is a variable.
  }
}
/*eslint no-class-assign: 2*/
/*eslint-env es6*/

class A {
  b(A) {
    A = 0; // A is a parameter.
  }
}

何时不使用

VUPoE9Nq6d7iihsKAqbqY+A1e9djyJZ3o9JlP2lIwPuURwWw7NsuvgsdF4NR7fhCfvRJgfNmZrS4+ihnIvJICPHioZ1I8Hit1pBNVWnLf9h/Cn9arp+UCKvPjy7kXS4KtLwbrsUF/zkVgsPHYqapRQ==