Buffer.from(buffer)


拷贝 buffer 的数据到新建的 Buffer

const buf1 = Buffer.from('buffer');
const buf2 = Buffer.from(buf1);

buf1[0] = 0x61;

console.log(buf1.toString());
// 打印: auffer
console.log(buf2.toString());
// 打印: buffer

Copies the passed buffer data onto a new Buffer instance.

const buf1 = Buffer.from('buffer');
const buf2 = Buffer.from(buf1);

buf1[0] = 0x61;

console.log(buf1.toString());
// Prints: auffer
console.log(buf2.toString());
// Prints: buffer

A TypeError will be thrown if buffer is not a Buffer.